Praktykant/ Praktykantka w dziale prawnym w Warszawie

Prowadzimy działalność w zakresie inwestycji oraz budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Jesteśmy czołowym wykonawcą robót budowlanych i renowacji na rynku ogólnopolskim. Inwestujemy  i zarządzamy nieruchomościami biurowymi, hotelowymi i usługowymi.

Twoje obowiązki

  • Wsparcie w obszarze negocjacji i sporządzania umów;
  • Wsparcie w obszarze tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych;
  • Wsparcie administracyjne i organizacyjne pracy działu;

Idealny kandydat:

  • Status studenta co najmniej czwartego roku prawa;
  • Rzetelność, skrupulatność, umiejętności analityczne;
  • Zorientowanie na poszukiwanie rozwiązań;

Oferujemy  

  • ciekawe i ambitne zadania;
  • wynagrodzenie;
  • przyjazną atmosferę w pracy;
  • możliwość zdobycia doświadczeń w pracy z doświadczonymi prawnikami;

FineTech Construction Sp. z o.o.

Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

Co oferujemy?

Stabilne zatrudnienie

Ciekawą pracę w zgranym zespole

Przyjazną i otwartą atmosferę pracy

Świadczenia dodatkowe, w tym karta Multisport

Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy

Dołącz do nas!

Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@ftcgroup.com.pl

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Finetech Construction Sp. z o.o. zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby niezbędne do bieżącego procesu rekrutacji.

Jeśli chcesz, żebyśmy skontaktowali się z Tobą w przyszłości lub rozważali Twoją kandydaturę przy okazji innych rekrutacji, możesz wyrazić swoją zgodę w tym zakresie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Finetech Construction Sp. z o.o. zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie.

FineTech Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych praktykantów odbywających praktyki studenckie.
Z administratorem danych można kontaktować się:
1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
2) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@ftcgroup.com.pl
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]
Dane osobowe praktykantów będą przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
1) organizacji praktyk studenckich oraz wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich i opinii o praktykancie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy w związku z realizacją umowy zawartej z uczelnią kierującą praktykanta oraz w związku z art. 8 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2) zapewnienia zasad bhp w miejscu wykonywania praktyk, w szczególności w zakresie przeprowadzenia szkolenia bhp na stanowisku praktykanta, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ochronie interesów przedsiębiorcy w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej za wypadki na terenie przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Kodeksem cywilnym;
3) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia przedsiębiorcy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie fizycznej pomieszczeń przedsiębiorcy oraz prowadzenia książek służby ochrony przez okres jednego roku.
[Odbiorcy danych]
1. Spółka udostępnia dane praktykantów uczelniom wyższym, które skierowały danego praktykanta na praktyki.
2. Ponadto dane osobowe praktykantów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład:
1) usług teleinformatycznych takich, jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,
2) obsługi poczty tradycyjnej, recepcji,
3) usługi ochrony fizycznej,
4) usług prawnych lub doradczych.
[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
3. c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.
Spółka dokłada staranności w celu zapewnienia zgodności z RODO. W każdym przypadku Spółka zachęca do zgłaszania wszelkich wątpliwości w tym zakresie na podane ww. dane kontaktowe w celu umożliwienia Spółce weryfikacji Państwa zastrzeżeń i w razie ich zasadności – polubownego załatwienia sprawy.