Polityka prywatności FineTech Construction

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  • Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO – FineTech
  • FanPage – FanPage FineTech prowadzony na portalu Linkedin.
  • FineTech – FineTech Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 32, 02-822 Warszawa
  • Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających
  • Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności FineTech dostępna na stronie www.com.pl
  • Regulamin – Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez FineTech dostępny na www.com.pl
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Strona– strona internetowa ftcgroup.com.pl
  • Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu, korespondencja elektroniczna, marketing usług własnych FineTech
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej ftcgroup.com.pl

Co zawiera Polityka prywatności FineTech

Polityka prywatności FineTech to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących:

 1. Użytkowników;
 2. Osób kierujących korespondencję elektroniczną na wybrany adres poczty elektronicznej Spółki.

W niniejszej Polityce prywatności FineTech zawarła jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.  

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem Usług Strony oraz FanPage. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce Cookies.

Dane osobowe

FineTech chroni wszelkie informacje o Użytkownikach zgodnie z RODO, w szczególności informacje o Użytkowniku pozyskiwane w związku z odwiedzaniem Strony oraz Fan Page.

Te informacje mogą nie zawierać danych ujawniających tożsamość Użytkowników, lecz ponieważ dotyczą zachowań Użytkowników określonych jednoznacznie za pomocą Plików Cookies, FineTech chroni wszystkie informacje o Użytkownikach bez względu na posiadanie informacji o ich tożsamości, dbając o prawo do prywatności wszystkich Użytkowników.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FineTech.

Użytkownicy mogą kontaktować się z FineTech:

 1. korespondencyjnie na podany ww. adres siedziby;
 2. mailowo na adres: biuro@ftcgroup.com.pl.

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Strona, FanPage

FineTech przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu umożliwienia im korzystania z Usług Strony oraz FanPage. FineTech posiada informacje:

 • W zakresie korzystania z Usługi Strony – informacje dotyczące korzystania i aktywności ze Strony, w tym w celu zapewnienia poprawności działania Usług: adres IP komputera, informacje zawarte w Plikach Cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe;
 • W zakresie FanPage – informacje o polubieniu FanPage, aktywności na FanPage, treść zamieszczanych przez Użytkownika komentarzy i postów.

Na Stronie oraz na FanPage administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, a Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie lub FanPage.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

reklamacje

W celu rozpatrywania reklamacji FineTech przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji FineTech może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez FineTech a z Usług, Pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec FineTech.

korespondencja elektroniczna: korespondencja mailowa, Formularz kontaktowy, Czat

W celu umożliwienia kontaktu FineTech z Użytkownikiem, FineTech przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z FineTech, w szczególności numer telefonu, imię, adres e-mail, treść rozmów, wiadomości. Rozmowy z FineTech nie są nagrywane.

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej jest:

1) prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

2) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

3) dobrowolnie wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;

5) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Korespondencję przechowujemy przez okres jednego roku, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do trzech lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

marketing usług własnych FineTech

Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celach marketingowych na podstawie odrębnej, dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednocześnie, zgodnie z wyborem osoby udzielającej zgody, osoba wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na stosowanie marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Ww. zgody są dobrowolne, co oznacza, że osoba może zadecydować, na które kanały komunikacji udziela zgody.

Ponadto administrator dokonuje profilowania na podstawie podanych przez osobę danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dostosowuje dopasowane informacje marketingowe o wybranych produktach lub usługach administratora kierowane do tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Dzięki profilowaniu administrator może kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez jego odbiorców, co stanowi korzyść zarówno dla administratora, jak i dla osób, których dane dotyczą, bowiem w ten sposób administrator ogranicza kierowanie przekazu marketingowego dotyczącego produktów lub usług, które z dużym prawdopodobieństwem nie leżą w obszarze zainteresowań tej osoby, a w to miejsce kieruje informacje, które mogą być przekazem wartościowym dla odbiorcy tej informacji marketingowej.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około trzech lat, chyba że w tym czasie osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę lub złoży sprzeciw lub Strony pozostają w bieżącym kontakcie biznesowym.

postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez FineTech lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, FineTech może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń FineTech względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. Sądom, Policji, prokuraturze.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie FineTech polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes FineTech będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

statystyki korzystania z Usług

W celu poprawy jakości swoich Usług FineTech przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Usług, w tym informacje o sesji, numer IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej, Pliki Cookies lub inne podobne technologie.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie FineTech polegającym na ułatwieniu korzystania z Usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych Usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań FineTech, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie FineTech może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Cookies.

Ujawnianie danych Użytkowników

Realizacja Usług 

W zakresie Strony FineTech dane Użytkowników nie są udostępniane w celu świadczenia Usługi.

W zakresie FanPage, w związku ze specyfiką portalu, informacje o osobach obserwujących FanPage, o polubieniach, treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne.

Dostawcy Usług

FineTech korzysta z zewnętrznych dostawców usług (m.in. outsourcing, umowa o realizację/zlecenie, zamówienie na usługi) w celu realizacji Usług, np. hosting, obsługa Strony FineTech, serwis IT. Ujawnianie danych dostawcom usług odbywa się wyłącznie po zawarciu stosownych umów o współpracy, regulujących również kwestie związane z ujawnianiem danych, ich podstawą prawną na gruncie RODO oraz właściwymi postanowieniami dotyczącymi warunków tego ujawnienia (powierzenie przetwarzania danych, udostępnienie danych).

Inni Użytkownicy, inne podmioty

Co do zasady nie ujawniamy danych Użytkowników innym Użytkownikom lub podmiotom poza przypadkami opisanymi powyżej. Może jednak zdarzyć się, że FineTech będzie zobowiązana do ujawnienia określonych informacji na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, np. organom ścigania, organom państwowym, innym Użytkownikom w celu dochodzenia przez nich ich roszczeń. Wówczas ujawnieniu będą podlegały wyłącznie dane, do których ujawnienia FineTech będzie obowiązana.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:

 • Żądać od FineTech informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);
 • Sprostować dane osobowe dotyczące tej osoby. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez FineTech są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);
 • Żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);
 • Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym FineTech będzie weryfikować ich prawidłowość;
  2. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez FineTech;
  3. FineTech nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez FineTech co do zasadności sprzeciwu;
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach FineTech;
 • Przenieść swoje dane osobowe, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła FineTech, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (najlepiej, aby był to numer telefonu, ale nie jest to obowiązkowe).

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Osoba ma prawo wnieść skargę do PUODO na FineTech w każdym przypadku, w szczególności jeżeli uważa, że FineTech przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jej praw. 

FineTech zachęca jednak do występowania w pierwszej kolejności do FineTech z wszelkimi pytaniami, wątpliwościami i zastrzeżeniami dotyczącymi przetwarzania przez nią danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami FineTech w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie FineTech oraz na FanPage.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.